วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555

ชนะเลิศ การแสดงนันทนาการ งาน อกท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อกท.หน่วยร้อยเอ็ด
ชนะเลิศการแสดงนันทนาการ ในงานประชุมวิชาการ อกท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ยินดีต้อนรับ

อกท.หน่วยร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจประเมินหน่วย อกท.ดีเด่น ตรวจสอบคุณสมบัติ และคัดเลือกสมาชิก
จากสมาชิกระดับหน่วยเป็นสมาชิกระดับภาค และสมาชิกดีเด่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
ด้วยความยินดียิ่ง
๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔